Game boy  

Game boy (2)  

講到遊戲機界第一代我想非它莫屬就是

Game Boy啦!!!從前每個家庭裡一定會

有一部或以上的Game Boy,我最多都係

只有兩部咋,以前玩Game Boy一係用

電池一係插電玩,以前較為喜歡玩D

一Game即一盒遊戲帶裡有好多唔同GAME,

真係日日玩唔同Game都得,最經典遊戲

到了宜家仲會有人玩,包括俄羅斯方塊,

孖寶兄弟,食鬼,真係超經典。

我記得以前夜晚想靜雞雞偷玩點算呢,

又唔想被人發現,我記得有舊嘢加係部機,

上面一開燈就可以打到機,關掉聲音,咁就

可以偷雞打機lu

 

    全站熱搜

    小君 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()